0987 353 298

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Lynhuahoancau.com điều hành trang web https://lynhuahoancau.com/ (sau đây được gọi là “Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó. Chính sách bảo mật của chúng tôi được quản lý bởi các lynhuahoancau.com là TermsFeed Chính sách bảo mật máy phát điện.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://lynhuahoancau.com/

Các định nghĩa
Dịch vụ

Dịch vụ là https://lynhuahoancau.com/ trang web được điều hành bởi lynhuahoancau.com

Dữ liệu cá nhân

Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những thông tin đó và các thông tin khác hoặc thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng xâm nhập vào tài sản của chúng tôi).

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).

Bánh quy

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Thu thập và sử dụng thông tin
Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập
Dữ liệu cá nhân
Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

Địa chỉ email
Tên và họ
Số điện thoại
Địa chỉ, tiểu bang, tỉnh, mã ZIP / bưu điện, thành phố
Cookie và dữ liệu sử dụng
Dữ liệu sử dụng
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian trên các trang đó số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu theo dõi & cookie
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành Dịch vụ của chúng tôi.
Cookie Ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật vì mục đích bảo mật.
Sử dụng dữ liệu
lynhuahoancau.com sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

Cung cấp và duy trì Dịch vụ
Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
Để cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ
Để cung cấp thông tin phân tích hoặc giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Chuyển dữ liệu
Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển sang – và duy trì trên – máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.

Nếu bạn ở ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, đến Việt Nam và xử lý dữ liệu đó ở đó.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách bảo mật này, theo sau là việc bạn gửi các thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

lynhuahoancau.com sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách bảo mật này và không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có đủ kiểm soát. dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu
Yêu cầu pháp lý
lynhuahoancau.com có ​​thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
Để bảo vệ quyền lợi của lynhuahoancau.com
Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể có liên quan đến Dịch vụ
Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ

Chat Zalo